kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób z niepełnosprawnością

o KKZ

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku od 2012 r. prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe, które są ogromną szansą dla dorosłych osób chcących uzyskać bądź podnieść swoje kwalifikacje. Od 2015 r. kwalifikacyjne kursy zawodowe adresowane również dla osób niepełnosprawnych.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dają możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji.

Patronat nad kursami sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.

Zawód: (311943) Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Zawód: (343105) Technik fotografii i multimediów
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Zawód: (311936) Technik procesów introligatorskich
PGF.03 Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych
PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

Zawód: (311935) Technik procesów drukowania
PGF.02 Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych
PGF.06. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

Zawód: (441403) Technik archiwista
EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum
EKA.03. Opracowanie materiałów archiwalnych

Zawód: (932916) Pracownik pomocniczy mechanika

Zawód: (932917) Pracownik pomocniczy ślusarza

Od roku szkolnego 2019/2020 rozszerzamy swoją ofertę o kolejne kierunki kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami

Zawód: (441403) Technik reklamy
PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

on1.png on2.png

Atuty naszej szkoły:
• nauka w naszej placówce jest bezpłatna,
• zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu,
• posiadamy kadrę nauczycieli posiadających przygotowanie oraz doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
• zajęcia prowadzone są w małych grupach 5 – 7 osobowych,
• placówka przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (podjazdy, winda),
• posiadamy asystentów pomocy dla osób niepełnosprawnych,
• pomagamy w transporcie,
• posiadamy pokój relaksacyjny,
• prowadzimy zajęcia z dogoterapii,
• kształcimy na odległość za pośrednictwem platformy Moodle,
• kształcimy na potrzeby rynku pracy,
• indywidualnie podchodzimy do każdego ucznia i słuchacza.

Szczegóły w zakładkach o zawodach

Więcej informacji:
tel. 58 301 64 65
kom. 883 989 978
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

regulamin

I. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Zagadnienia dotyczące kształcenia w formach pozaszkolnych, w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zawarte są w następujących aktach prawnych:
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz ze zmianami (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw),
- rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. (Dz. U. 2012, poz. 7),
- rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 184),
- rozporządzenie MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 186) wraz ze zmianą (Dz. U. 2012, poz. 1152).

Od 2016 roku zmodyfikowane

- Ustawa Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz.59)
- USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2016 poz.60)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dziennik Ustaw 2017 r. poz.703)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 r. poz. 622)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017 poz. 649)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).

II. FORMA KSZTAŁCENIA
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą kształcenia pozaszkolnego prowadzony w formie skróconego programu nauczania na KKZ uwzględniającą podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem. Osoba, która uzyskała zaliczenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna.

III. SPOSÓB ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA
Kwalifikacyjny kurs zawodowy może być organizowany w trybie zaocznym lub stacjonarnym. Za przebieg i organizację kursu odpowiedzialny jest organizator kształcenia. Organizator dopuszcza możliwość zawieszenia zajęć na określonym kursie kwalifikacji zawodowych z powodu mniejszej ilości słuchaczy tj. poniżej 20 osób. Cele kształcenia i sposoby osiągania uwzględniające możliwość indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości słuchaczy lub uczestników.

IV. REKRUTACJA
Do kursu może przystąpić każdy chętny który ukończył 18 lat bez względu na wykształcenie Osoba chcąca rozpocząć naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym składa formularz zgłoszeniowy o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, załączając kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (lekarz medycyny pracy). Znajomość języka obcego w stopniu podstawowym.

V. CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA
Czas trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania treści programowych przedmiotów przewidzianych w programie nauczania (uwzględniając podstawę programową kształcenia w ramach kwalifikacji zawodowych).

VI. SPOSÓB UZYSKIWANIA ZALICZENIA
1. W toku realizacji programu kształcenia prowadzi się ocenianie bieżące, rozumiane jako zaliczanie poszczególnych przedmiotów/jednostek modułowych (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego). Warunki uzyskania zaliczenia ustala osoba prowadząca zajęcia z danego przedmiotu/jednostki modułowej (ustalone wcześniej z wicedyrektorem ds. form pozaszkolnych.

2. Uzyskaniem zaliczenia przez słuchacza jest otrzymanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu wiedzy i umiejętności w formie ustnej, pisemnej lub na odległość przez platformę edukacyjną moodle.e-cku.

Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje kierownik praktycznej nauki zawodu, na podstawie przedstawionego przez słuchacza zaświadczenia o ukończeniu praktyki.

3. Osoba prowadząca zajęcia po zakończonym sprawdzianie wiedzy i umiejętności słuchaczy wypełnia protokół zaliczeniowy i przekazuje go wicedyrektorowi ds. form pozaszkolnych. Na podstawie wypełnionych protokołów wicedyrektor ds. form pozaszkolnych sporządza listę słuchaczy uprawnionych do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie swojej kwalifikacji.

4. Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem. Osoba, która uzyskała zaliczenie ze wszystkich przedmiotów/jednostek modułowych otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

5. Słuchacz kursu może być skreślony z listy uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego w następujących przypadkach:
a) nieobecności nieusprawiedliwionej powyżej 50%,
b) przebywania na zajęciach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

rekrutacja

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa). Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Harmonogram rekrutacji na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

strefa słuchacza


Przejdź do Strefy Słuchacza

Przejdź do planu zajęć

dostosowanie budynku

W 2008 r. nasza placówka otrzymała tytuł „MIEJSCE PRZYJAZNE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM”
Obecnie w naszej placówce kształci się 41 uczniów/słuchaczy niepełnosprawnych.

1.Podjazd dla niepełnosprawnych, winda, platforma hydrauliczna wewnątrz budynku, przebudowane sanitariaty to tylko niektóre z elementów, jakie zastosowano w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr1 w Gdańsku, aby w pełni dostosować budynek szkoły do potrzeb uczniów/słuchaczy niepełnosprawnych.
2.Pozbawiona barier architektonicznych placówka wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne i wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny z zapleczem gastronomicznym stała się placówką ponadgimnazjalną w pełni otwartą na potrzeby osób niepełnosprawnych.

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg

dogoterapia

W CKZiU Nr 1 słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych na kierunku Technik cyfrowych procesów graficznych dla osób niepełnosprawnych od września 2016 r. uczestniczą w zajęciach dogoterapii które prowadzi trener Pani Justyna Szeląg – Markuszewska właścicielka psa dogoterapeuty – ENZO.

Dzięki tym zajęciom słuchacze naszych kursów udoskonalają swoją sprawność ruchową , zmysły dotyku, wzorku i słuchu. To dobre ćwiczenia na koncentrację uwagi. Słuchacze podczas zajęć z udziałem psa z pomocą trenera i opiekuna wykonują ćwiczenia takie jak chodzenie z psem na smyczy , leżenie, siadanie, czesanie psa oraz inne gry i zabawy edukacyjne. Wszystkie te czynności wzmagają aktywność naszych słuchaczy ,uczą samodzielności ale przede wszystkich są to znakomite zajęcia relaksacyjne.

- … niektórzy z naszych słuchaczy mają w domu psa ale niektórzy marzą o posiadaniu własnego bo jak sami mówią potrzebują przyjaciela by nie czuć się niepewnie i lękliwie z powodu samotności . Na naszych zajęciach pomagamy w nabraniu większej pewności siebie i ufności w stosunku do innych ludzi w przełamaniu bariery kontaktu z innymi ale przede wszystkim to zajęcia wzmagające ruch –mówi wicedyrektor CKZIU1 Maria Kluszczyk.

Po każdych zajęciach wszyscy słuchacze wykazują dużą aktywność są ożywieni co widać podczas prowadzenia kolejnych planowych zajęć lekcyjnych gdzie zwiększona jest reakcja głosowa i werbalna .Te zajęcia to ogromna radość zarówno nie mogą się jej doczekać sami słuchacze ale również ich przyjaciel pies Enzo.

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg

kontakt

Sekretariat Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

telefon: 58 301 64 65
telefon kom.: 883 989 978
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pok. A-5, parter

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW W OKRESIE WAKACYJNYM
poniedziałek: 09:00 - 15:00
wtorek: 09:00 - 15:00
środa: 09:00 - 15:00
czwartek: 09:00 - 15:00
piątek: 09:00 - 15:00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne

Nasz adres:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku
al. Gen. Józefa Hallera 16/18
80-426 GdańskDrukuj