Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I

o projekcie

Projekt Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej V Zatrudnienie, Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OBSZAR REALIZACJI: obszar metropolitarny - powiaty: Miasto Gdynia, Miasto Gdańsk, Miasto Sopot, powiat gdański, powiat kartuski, powiat nowodworski, powiat pucki, powiat tczewski, powiat wejherowski
OKRES REALIZACJI: 01.02.2017-31.12.2018
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 037 460,65 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 985 813,93 zł

REALIZATORZY: Projekt realizowany jest w partnerstwie.
Liderem jest Gmina Miasta Gdańska, z ramienia której podmiotem realizującym jest Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1 w Gdańsku. Partnerem Projektu jest Gmina Pruszcz Gdański.CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Wzrost potencjału zawodowego 55 osób (34 Kobiet i 21 Mężczyzn) z obszaru realizacji mechanizmu ZIT, w wieku powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej do 31.12.2018.

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI CELU GŁÓWNEGO:
• Indywidualna diagnoza potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego 55 uczestników – 55 opracowanych Indywidualnych Planów Działania
• Zdobycie przez 55 uczestników kwalifikacji i kompetencji w obszarze umiejętności zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem / certyfikatem
• Wejście na rynek pracy poprzez podjęcie zatrudnienia dla min. 25 osób
• Zdobycie doświadczenia zawodowego oraz zwiększenia szans na późniejsze zatrudnienie
• 25 miejsc pracy korzyścią dla pracodawców z obszaru realizacji mechanizmu ZIT
Uzyskanie optymalnych efektów uczestnictwa w projekcie zostanie zapewnione poprzez indywidualizację wsparcia, dobór szkoleń i innych elementów projektu do zdiagnozowanych możliwości i potrzeb uczestników.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Wzrost kompetencji psychospołecznych i pro zawodowych 55 osób z obszaru realizacji mechanizmu ZIT, w wieku powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia poprzez udział w warsztatach i sesjach indywidualnych psychologiczno-doradczych.
Efekty realizacji celu:
• 55 opracowanych Indywidualnych Planów Działania

2. Podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez 55 osoby z obszaru realizacji mechanizmu ZIT, w wieku powyżej 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia poprzez udział w kursach/szkoleniach o charakterze zawodowym.
Efekty realizacji celu:
• 55 zaświadczeń / certyfikatów potwierdzających zdobycie kwalifikacji, umiejętności zawodowych

2. Zdobycie przez 35 wybranych Uczestników projektu praktycznych umiejętności wykonywania zawodu poprzez udziałach w 3-miesięcznych stażach zawodowych. Efekty realizacji celu:
• 105 osobomiesięcy realizacji stażu
• 35 umów stażowych
• 35 zaświadczeń potwierdzających odbycie stażu

4. Podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 25 Uczestników projektu.
Efekty realizacji celu:
• 25 umów potwierdzających podjęcie zatrudnienia w wymiarze min. 3 miesięcznym
• 45% wskaźnik efektywności zatrudnieniowej

Drukuj E-mail