Gdańsk miastem zawodowców

o projekcie

Projekt Gdańsk Miastem Zawodowców – Podniesienie jakości edukacji zawodowej realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałania 3.3.1. Jakość Edukacji Zawodowej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OBSZAR REALIZACJI:
Gmina Miasta Gdańska

OKRES REALIZACJI:
01.10.2016 r. – 31.08.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
13 015 921,59 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 11 714 329,43 zł

REALIZATORZY:
Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Gdańsk, w imieniu której projekt realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Numer 1 w Gdańsku.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego.

PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:
• 134 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu
• 167 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w Programie
• 2750 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

Drukuj E-mail